Предпазни клапани

Предпазен клапан е механизъм, който автоматично освобождава флуида от линията, съда под налягане или друга система, когато налягането или температурата надвишат предварително зададени граници.